Greco-Roman Studies

At decolonise-classics.org we recommend all institutions to drop the heavily loaded “Classics” from their curriculum and program degrees.

Instead, we recommend the adoption of the following depending on the focus of the course:

“Greco-Roman Studies”

“Hellenic Studies”

“Latin Studies”

Waste no more time arguing what a good man should be. Just be one!

-Marcus Aurelius

Delphic Maxims

001Ἕπου θεῷFollow God
002Νόμῳ πείθουObey the law
003Θεοὺς σέβουWorship the Gods
004Γονεῖς αἰδοῦRespect your parents
005Ἡττῶ ὑπὸ δικαίουBe overcome by justice
006Γνῶθι μαθώνKnow what you have learned
007Ἀκούσας νόειPerceive what you have heard
008Σαυτὸν ἴσθιBe yourself
009Γαμεῖν μέλλεIntend to get married
010Καιρὸν γνῶθιKnow your opportunity
011Φρόνει θνητάThink as a mortal
012Ξένος ὢν ἴσθιIf you are a stranger act like one
013Ἑστίαν τίμαHonour the hearth (or Hestia)
014Ἄρχε σεαυτοῦControl yourself
015Φίλοις βοήθειHelp your friends
016Θυμοῦ κράτειControl anger
017Φρόνησιν ἄσκειExercise prudence
018Πρόνοιαν τίμαHonour providence
019Ὅρκῳ μὴ χρῶDo not use an oath
020Φιλίαν ἀγάπαLove friendship
021Παιδείας ἀντέχουCling to discipline
022Δόξαν δίωκεPursue honour
023Σοφίαν ζήλουLong for wisdom
024Καλὸν εὖ λέγεPraise the good
025Ψέγε μηδέναFind fault with no one
026Ἐπαίνει ἀρετήνPraise virtue
027Πρᾶττε δίκαιαPractice what is just
028Φίλοις εὐνόειBe kind to your friends
029Ἐχθροὺς ἀμύνουWatch out for your enemies
030Εὐγένειαν ἄσκειExercise nobility of character
031Κακίας ἀπέχουShun evil
032Κοινὸς γίνουBe impartial
033Ἴδια φύλαττεGuard what is yours
034Ἀλλοτρίων ἀπέχουShun what belongs to others
035Ἄκουε πάνταListen to everyone
036Εὔφημος ἴσθιBe (religiously) silent
037Φίλῳ χαρίζουDo a favour for a friend
038Μηδὲν ἄγανNothing to excess
039Χρόνου φείδουUse time sparingly
040Ὅρα τὸ μέλλονForesee the future
041Ὕβριν μίσειDespise insolence
042Ἱκέτας αἰδοῦHave respect for suppliants
043Πᾶσιν ἁρμόζουBe accommodated in everything
044Υἱοὺς παίδευεEducate your sons
045Ἔχων χαρίζουGive what you have
046Δόλον φοβοῦFear deceit
047Εὐλόγει πάνταςSpeak well of everyone
048Φιλόσοφος γίνουBe a seeker of wisdom
049Ὅσια κρῖνεChoose what is divine
050Γνοὺς πρᾶττεAct when you know
051Φόνου ἀπέχουShun murder
052Εὔχου δυνατάPray for things possible
053Σοφοῖς χρῶConsult the wise
054Ἦθος δοκίμαζεTest the character
055Λαβὼν ἀπόδοςGive back what you have received
056Ὑφορῶ μηδέναDown-look no one
057Τέχνῃ χρῶUse your skill
058Ὃ μέλλεις, δόςDo what you mean to do
059Εὐεργεσίας τίμαHonour a benefaction
060Φθόνει μηδενίBe jealous of no one
061Φυλακῇ πρόσεχεBe on your guard
062Ἐλπίδα αἴνειPraise hope
063Διαβολὴν μίσειDespise a slanderer
064Δικαίως κτῶGain possessions justly
065Ἀγαθοὺς τίμαHonour good men
066Κριτὴν γνῶθιKnow the judge
067Γάμους κράτειMaster wedding-feasts
068Τύχην νόμιζεRecognize fortune
069Ἐγγύην φεῦγεFlee a pledge
070Ἁπλῶς διαλέγουSpeak plainly
071Ὁμοίοις χρῶAssociate with your peers
072Δαπανῶν ἄρχουGovern your expenses
073Κτώμενος ἥδουBe happy with what you have
074Αἰσχύνην σέβουRevere a sense of shame
075Χάριν ἐκτέλειFulfill a favour
076Εὐτυχίαν εὔχουPray for happiness
077Τύχην στέργεBe fond of fortune
078Ἀκούων ὅραObserve what you have heard
079Ἐργάζου κτητάWork for what you can own
080Ἔριν μίσειDespise strife
081Ὄνειδος ἔχθαιρεDetest disgrace
082Γλῶτταν ἴσχεRestrain the tongue
083Ὕβριν ἀμύνουKeep yourself from insolence
084Κρῖνε δίκαιαMake just judgements
085Χρῶ χρήμασινUse what you have
086Ἀδωροδόκητος δίκαζεJudge incorruptibly
087Αἰτιῶ παρόνταAccuse one who is present
088Λέγε εἰδώςTell when you know
089Βίας μὴ ἔχουDo not depend on strength
090Ἀλύπως βίουLive without sorrow
091Ὁμίλει πρᾴωςLive together meekly
092Πέρας ἐπιτέλει μὴ ἀποδειλιῶνFinish the race without shrinking back
093Φιλοφρόνει πᾶσινDeal kindly with everyone
094Υἱοῖς μὴ καταρῶDo not curse your sons
095Γυναικὸς ἄρχεRule your wife
096Σεαυτὸν εὖ ποίειBenefit yourself
097Εὐπροσήγορος γίνουBe courteous
098Ἀποκρίνου ἐν καιρῷGive a timely response
099Πόνει μετ’ εὐκλείαςStruggle with glory
100Πρᾶττε ἀμετανοήτωςAct without repenting
101Ἁμαρτάνων μετανόειRepent of sins
102Ὀφθαλμοῦ κράτειControl the eye
103Βουλεύου χρόνῳGive a timely counsel
104Πρᾶττε συντόμωςAct quickly
105Φιλίαν φύλαττεGuard friendship
106Εὐγνώμων γίνουBe grateful
107Ὁμόνοιαν δίωκεPursue harmony
108Ἄρρητον κρύπτεKeep deeply the top secret
109Τὸ κρατοῦν φοβοῦFear ruling
110Τὸ συμφέρον θηρῶPursue what is profitable
111Καιρὸν προσδέχουAccept due measure
112Ἔχθρας διάλυεDo away with enmities
113Γῆρας προσδέχουAccept old age
114Ἐπὶ ῥώμῃ μὴ καυχῶDo not boast in might
115Εὐφημίαν ἄσκειExercise (religious) silence
116Ἀπέχθειαν φεῦγεFlee enmity
117Πλούτει δικαίωςAcquire wealth justly
118Δόξαν μὴ λεῖπεDo not abandon honour
119Κακίαν μίσειDespise evil
120Κινδύνευε φρονίμωςVenture into danger prudently
121Μανθάνων μὴ κάμνεDo not tire of learning
122Φειδόμενος μὴ λεῖπεDo not stop to be thrifty
123Χρησμοὺς θαύμαζεAdmire oracles
124Οὓς τρέφεις, ἀγάπαLove whom you rear
125Ἀπόντι μὴ μάχουDo not oppose someone absent
126Πρεσβύτερον αἰδοῦRespect an elder
127Νεώτερον δίδασκεTeach a youngster
128Πλούτῳ ἀπίστειDo not trust wealth
129Σεαυτὸν αἰδοῦRespect yourself
130Μὴ ἄρχε ὑβρίζεινDo not begin to be insolent
131Προγόνους στεφάνουCrown your ancestors
132Θνῆσκε ὑπὲρ πατρίδοςDie for your country
133Τῷ βίῳ μὴ ἄχθουDo not be discontented by life
134Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλαDo not make fun of the dead
135Ἀτυχοῦντι συνάχθουShare the load of the unfortunate
136Χαρίζου ἀβλαβῶςGratify without harming
137Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦGrieve for no one
138Ἐξ εὐγενῶν γένναBeget from noble routes
139Ἐπαγγέλλου μηδενίMake promises to no one
140Φθιμένους μὴ ἀδίκειDo not wrong the dead
141Εὖ πάσχε ὡς θνητόςBe well off as a mortal
142Τύχῃ μὴ πίστευεDo not trust fortune
143Παῖς ὢν κόσμιος ἴσθιAs a child be well-behaved
144Ἡβῶν ἐγκρατήςAs a youth—self-disciplined
145Μέσος δίκαιοςAs of middle-aged—just
146Πρεσβύτης εὔλογοςAs an old man—sensible
147Τελευτῶν ἄλυποςOn reaching the end—without sorrow